SJ TheDaily - шаблон joomla Форекс

اساسنامه انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف


اولین گردهمائی هیأت مؤسس انجمن متشکل از 71 نفر از فارغ التحصیلان و اعضای  هیأت علمی دانشگاه به دعوت هیئت رئیسه دانشگاه در تاریخ 1376/6/25 برگزار گردید. با توجه به ضرورت ایجاد و حفظ ارتباط و تبادل تجارب علمی فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف و به منظور شکل بهتر در راستای تحقق اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران، اساسنامة انجمن طی چهار نشست هیئت مؤسس تنظیم و مورد تصویب قرار گرفت و انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف با رعایت مقررات، اساسنامة زیر تشکیل گردید.

فصل اول- کلیات
ماده ١- نام و تعریف انجمن
1-1 نام انجمن عبارت است از انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف که از این پس اختصاراً ”انجمن“ نامیده می شود.
1-2 انجمن تشکیلاتی است وابسته به دانشگاه که به هیچ یک از احزاب، گروهها، جمعیتهای سیاسی و ....... وابستگی نداشته و صرفاً در راستای تحقق اهداف خود به شرح ذیل فعالیت می کند.
1-3 انجمن دارای تابعیت ایرانی است.
ماده ٢- محل انجمن
محل انجمن دانشگاه صنعتی شریف در تهران است اما در صورت ضرورت و لزوم گسترش واحدها و کمیته های تخصصی هیأت امناء می توانند نسبت به ایجاد دفاتر فرعی و واحدهای مربوطه در نقاط دیگر اقدام کند و مراتب را به اطلاع اعضای انجمن برساند.
ماده ٣- مدت فعالیت
مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس نامحدود است.

فصل دوم- اهداف و وظایف
ماده ٤- هدف
4-1 کمک به ارتقاء سطح علوم و تکنولوژی ملی
4-2 ایجاد و حفظ ارتباط مستمر بین فارغ التحصیلان و دانشگاه
4-3 کوشش برای ارتقاء علمی، فنی و دانش مدیریتی فارغ التحصیلان علاقه مند
4-4 ایجاد و تحکیم ارتباط علمی و فنی بین دانشگاه و مراکز علمی و اجرائی به منظور آشنا نمودن دانشگاه با مراکز مذکور و قابلیتها و نیازهای علمی و فنی آنها و رفع نیازهای طرفین به کمک این ارتباط
4-5 بهره گیری از نظرات و تجارب فارغ التحصیلان در جهت ارتقاء علمی و فنی دانشگاه
4-6 سازماندهی ، جذب و هدایت کمکهای مردمی و صنایع و واحدهای اقتصادی برای پیشبرد امور دانشگاه

فصل سوم- شرح وظایف
ماده ٥- شرح وظایف
5-1 انتقال نیازهای علمی و فنی بخشهای مختلف اجرائی کشور به دانشگاه
5-2 ارائه پیشنهادات در خصوص تغییرات لازم در برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه بر اساس نیازهای فعلی و آتی جامعه
5-3 برگزاری کنفرانسها، سمینارها و گردهمائیهای علمی، فنی و اجتماعی به منظور بالاتر بردن دانش فنی و تخصصی اعضاء، بررسی مشکلات مربوطه و ارائه راه حلهای مناسب.
5-4 آشنا نمودن دانشجویان و اساتید با محیط های صنعتی، علمی و فنی از طریق بازدیدهای علمی و تأمین دوره های کارآموزی مناسب برای دانشجویان
5-5 مشارکت دادن اساتید در شوراها یا کمیته های فنی یا هیأت مدیره های مراکزصنعتی، علمی، پژوهشی و ....
5-6 انجام پروژه های مشترک علمی و فنی بین دانشگاه و بخشهای اجرائی کشور
5-7 تلاش در برگزاری دوره هایی برای ادامة تحصیل یا ارتقاء علمی فارغ التحصیلان بصورت رسمی یا غیر رسمی از طریق دانشگاه و با همکاری بخشهای اجرائی کشور.
5-8 ایجاد تسهیلات لازم جهت استفادة فارغ التحصیلان از امکانات علمی و تحقیقاتی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه (مانند کتابخانه، کامپیوتر، آزمایشگاهها، نظرات کارشناسانه اساتید).
5-9 امکان استفاده اساتید و دانشجویان از امکانات علمی، فنی و تحقیقاتی مراکز صنعتی، فنی، پژوهشی و اجرائی کشور با توجه به ضوابط هر یک از بخشهای ذیربط.
5-10 تأسیس مؤسسات و شرکتهای مرتبط با اهداف انجمن
5-11 کمک در جذب فارغ التحصیلان دانشگاه در بخشهای مناسب علمی، صنعتی، فنی و اجرائی کشور.
5-12 تلاش برای تحکیم روابط فیمابین فارغ التحصیلان از طریق ایجاد باشگاه، فعالیتهای ورزشی، تشکیل اردو، گردهمائی و مانند آن.
5-13 ایجاد ارتباط با سایر کانونها، مؤسسات و انجمنهای علمی، تحقیقی و فنی مرتبط با اهداف انجمن.
5-14 سازماندهی لازم برای جذب کمکهای مردمی و واحدهای صنعتی و اقتصادی و هدایت آنها برای پیشبرد امور دانشگاه و انجمن.
5-15 انتشار بولتن و خبرنامة انجمن در جهت تحقق اهداف و ایفاء وظایف آن.

فصل چهارم- عضویت
ماده ٦ –شرایط عضویت
6-1 عضویت اصلی
اشخاصی که دارای شرایط زیر باشند می توا نند متقاضی عضویت در انجمن شوند:
- اعتقاد به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران
- داشتن مدرک تحصیلی از دانشگاه صنعتی شریف یا عضویت در هیئت علمی این دانشگاه
6-2 عضویت افتخاری
عضویت افتخاری انجمن به پیشنهاد یکی از اعضاء و تصویب هیئت اجرائی میسر می باشد. اعضاء افتخاری می توانند در کلیه فعالیتهای انجمن بجز عضویت در هیئت امناء و هیأت اجرائی مشارکت داشته باشند.

فصل پنجم- ارکان
ماده ٧- ارکان
- هیأت امناء
- هیأت اجرائی
- دبیر کل
- کمیته های تخصصی
- بازرسان

ماده ٨- هیئت امناء
پس از تصویب اساسنامه، اعضاء هیئت امناء از بین اعضاء هیئت مؤسس و یا دیگر اشخاص حائز شرایط عضویت انجمن به تعداد 101 نفر عضو اصلی و 20 نفر به عنوان عضو علی البدل بشرح زیر و برای مدت سه سال تعیین می گردند.
8-1 رئیس دانشگاه عضو و ریاست هیئت امناء را عهده دار است.
8-2 هیئت مؤسس 60 نفر را با رأی مخفی انتخاب می کند. به ترتیب آراء 50 نفر اول عضو اصلی و 10 نفر را بعنوان عضو علی البدل تعیین می کند.
8-3 شش ماه قبل از پایان هر دوره ، هیئت امناء، 30 نفر از اعضاء اصلی یا علی البدل انتخابی هیأت امناء را برای دور بعد انتخاب می نماید. سپس 30 نفر از میان اعضای انجمن به عنوان اعضای جدید هیأت امناء انتخاب می نماید. از 30 نفر جدید حائز بیشترین آراء به عنوان عضو اصلی و 10 نفر به عنوان عضو علی البدل تعیین خواهند شد. رئیس دانشگاه نیز 30 نفر از اعضاء اصلی یا علی البدل انتصابی هیأت امناء را برای دور بعد انتخاب می نماید. سپس آن 30 نفر جدید را به عنوان اعضای اصلی ( 20 نفر)، اعضای علی البدل جدید ( 10 نفر) انتخاب و معرفی می نماید.
تبصره: اعضای هیأت امناء می بایست شرایط ذیل را داشته باشند:
- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
- التزام به قانون اساسی و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران
- داشتن حسن شهرت شغلی و اجتماعی
- داشتن حسن شهرت در التزام به احکام اسلامی
- نداشتن سوء پیشینه کیفری و وابستگی به احزاب و گروههای محارب با نظام جمهوری اسلامی ایران
- عضویت در هیأت علمی و یا دارا بودن مدرک فارغ التحصیلی از دانشگاه مربوط
- اقلیتهای مذهبی باید واجد شرایط تعیین شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی باشند.
8-4 جلسات هیئت امناء با حضور حداقل 1/2 اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با حداکثر مطلق آراء معتبر است.
تبصره: برای تغییر و تصویب مفاد اساسنامه ، آراء مثبت 2/3 اعضاء حاضر لازم است.
8-5 هیئت امناء به دعوت کتبی رئیس هیئت امناء و یا به درخواست دبیرکل یا هیئت اجرائی و یا بازرسان و در هر صورت حداقل دوبار در سال تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده ٩- وظایف هیئت امناء
9-1 استماع گزارش هیئت اجرائی و بازرسان در خصوص فعالیتهای انجام شده و بررسی و تصویب سیاستهای کلی برنامه انجمن.
9-2 تغییر و مفاد اساسنامه
9-3 عزل و نصب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت اجرائی و بازرسان
9-4 تصویب بودجه و اساسنامه
9-5 تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی

ماده ١٠ - هیئت اجرائی
10-1 به منظور احراز سیاستها و برنامه های انجمن و تحقق اهداف آن هیئتی بنام هیئت اجرائی تشکیل می گردد. هیئت اجرائی دارای 11 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل است. از 11 نفر اصلی 9 نفر از فارغ التحصیلان و 2 نفر از اعضای هیأت علمی خواهند بود.
هیئت امناء در اولین نشست خود اعضاء اصلی و علی البدل را برای مدت سه سال انتخاب می نمایند. انتخاب مجدد اعضاء بلا مانع است.
هیأت اجرائی در اولین جلسه خود که ظرف مدت دو هفته بعد از انتخاب هیأت اجرائی تشکیل می گردد. از بین اعضاء اصلی هیأت اجرائی یک نفر را بعنوان دبیر کل و یک نفر را بعنوان خزانه دار انتخاب می نماید.
10-2 جلسات هیأت اجرائی با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات آن با اکثریت اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. اعضاء علی البدل در کلیه جلسات دعوت خواهند شد و در صورت غیبت هر یک از اعضاء اصلی عضو البدل حاضر صاحب رأی می باشد. جلسات هیأت به دعوت دبیرکل یا بنا به تقاضای حداقل 3 نفر از اعضاء اصلی تشکیل می گردد.
تبصره: برای عزل دبیرکل انجمن رأی حداقل 6 نفر از اعضاء هیأت اجرائی لازم است.

ماده ١١ - وظایف و اختیارات هیأت اجرائی
11-1 اجرای سیاستها و برنامه های مصوب هیأت امناء و انجام کلیه امور مربوط به انجمن در جهت تحقق اهداف آن.
11-2 تدوین سیاستهای کلی انجمن و آیین نامه های مالی و معاملاتی و ارائه به هیأت امناء جهت تصویب آن
11-3 تهیه و تصویب سایر آئین نامه ها
11-4 تعیین اعضاء کمیته های تخصصی و تشکیل این کمیته ها و نظارت بر فعالیت آنها.
11-5 نظارت بر مجموع فعالیتها که بنام انجمن انجام می شود از جمله برگزاری سمینارها، میزگردها و جلسات سخنرانی در چهار چوب اهداف و سیاستهای انجمن.
11-6 بررسی و تأیید پیشنهادات دبیرکل در خصوص خط مشی برنامه و بودجه سالانه، ترازنامة مالی، گزارش عملکرد تأسیس دفاتر فرعی جهت ارائه به هیأت امناء.
11-7 تصویب ضوابط مربوط به قبول هدایا و کمکهای بلاعوض.
11-8 تصویب تشکیلات اجرائی انجمن در چهارچوب اساسنامه
11-9 تصویب میزان حق عضویت اعضاء
11-10 عزل و نصب دبیرکل

ماده ١٢ - دبیرکل
دبیرکل مجری مصوبات هیأت اجرائی و با بالاترین مقام اجرائی انجمن و مسئول حسن انجام کلیه امور و هدایت فعالیتها و حفظ حقوق و منافع انجمن بر طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه های مصوب آن می باشد.
شرح وظایف دبیرکل:
12-١ مسئولیت ایجاد ارتباط و تماس و مکاتبه با کلیة اشخاص حقیقی و مراجع رسمی، دولتی و غیر دولتی.
12-2 نمایندگی انجمن در کلیه مراجع با حق توکیل به غیر.
12-3 ارجاع دعاوی و حق صلح با تصویب هیأت اجرائی.
12-4 پیشنهاد سیاست، خط مشی، برنامه و بودجه سالانه، ارائه گزارشهای عملکرد، ترازنامه، پیشنهاد تأسیس دفاتر فرعی و آئین نامه های مورد نیاز به هیأت اجرائی جهت اقدام لازم.
12-5 تهیه تشکیلات مناسب و پیشنهاد آن به هیأت اجرائی به منظور تصویب.
12-6 تنظیم، هدایت و انجام امور انجمن در قالب برنامه ها و بودجه مصوب.
12-7 انجام سایر وظایف محوله از طرف هیأت اجرائی.
12-8 دبیرکل می تواند بخشی از اختیارات خود را در چهار چوب آئین نامه های مصوب به غیر تفویض کند.
12-9 دبیرکل می تواند از بین اعضای هیأت اجرائی فردی را بنام قائم مقام خود تعیین نماید.

ماده ١٣ - کمیته های تخصصی
13-1 به منظور پیشبرد اهداف انجمن در زمینه های تخصصی کمیته هائی تشکیل خواهد شد. ارکان و شرح وظایف کمیته های فوق الذکر با پیشنهاد دبیرکل و تصویب هیئت اجرائی خواهد بود.
13-2 برای استفاده از اعضاء هیأت علمی دانشگاه در کمیته های تخصصی موافقت رئیس دانشگاه لازم است.

ماده ١٤ - بازرسان انجمن
14-1 انجمن دارای دو نفر بازرس (اصلی و علی البدل) است که بوسیله هیأت امناء برای مدت یک سال جهت نظارت بر کلیه امور ( انجمن) انتخاب می شوند . انتخاب مجدد هر یک از بازرسان در هر زمان بلامانع است.
14-2 وظایف و مسئولیتهای بازرسان بشرح زیر است:
رسیدگی به ترازنامه و سایر گزارشهای مالی، تهیه گزارش کتبی و اظهار نظر در مورد عملکرد هیأت اجرائی و دبیرکل. گزارشهای مذکور می بایست 15 روز قبل از اجلاس هیأت امناء در اختیار آن هیأت قرار گیرد.
14-3 بازرسان می توانند برای انجام وظایف خود به کلیه مدارک و اسناد مورد نیاز در انجمن مراجعه و کسب اطلاع نمایند بگونه ای که در امور اجرائی انجمن وقفه ای ایجاد نگردد.

ماده ١٥ - خزانه دار
خزانه دار انجمن مسئول امور مالی و حفظ و نگهداری اموال و موجو دیهای نقدی و دریافت حق عضویت از اعضاء انجمن و نیز قبول کمکهای مالی و اعانات بلاعوض و سایر عطایایی است که از طرف اشخاص و یا مؤسسات به انجمن پرداخت می گردد. وظایف خزانه دار و حدود مسئولیتهایش از طرف هیأت اجرائی تعیین خواهد شد.

ماده ١٦ - سایر موارد
16-1 انحلال انجمن با تصویب حداقل 2/3 کل اعضاء هیأت امناء تحقق می یابد.
16-2 در صورت انحلال، کمیته ای توسط هیأت امناء انتخاب میشود. این هیأت زیر نظر رئیس دانشگاه نسبت به تسویه اموال انجمن اقدام خواهد کرد . کلیة اموال انجمن با احتساب بدهی ها در اختیارات دانشگاه قرار می گیرد.

ماده ١٧ - مشخصات اساسنامه
این اساسنامه در 5 فصل و 17 ماده و 64 بند و 3 تبصره در گردهمائی اعضای هیأت مؤسس فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ 1376/6/25 در محل سالن اجتماعات وزارت صنایع بتصویب رسیده است.

آئین نامه بازبینی در ساختار انجمن

مصوب مرداد ماه 1390

مقدمه

اولین ساختار مدون انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف در سال 1381 طراحی و به تصویب هیئت اجرایی رسید. این ساختار در جهت بهره گیری از مشارکت و همفکری حداکثر اعضا به صورت کمیته‌های طراحی گردید و متشکل از کمیته های ستادی، کمیته های تخصصی و کمیته های مناطق می باشد. در سال 1390 و در پی تجربیات حاصل از اجرای ساختار مذکور در مدت 10 سال، مطالعاتی در جهت ارزبابی و عارضه یابی این ساختار صورت گرفت. به این منظور کارگروهی برای بازبینی در ساختار تشکیل گردید و این کارگروه ساختار پیشنهادی خود را با هدف گسترش ظرفیت اجرایی انجمن تهیه و آنرا در جلسه هیئت اجرایی مورخ 1390/03/09 مطرح نمود. ساختار پیشنهادی در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و آقای دکتر مشایخی دبیر کل انجمن نیز نظرات کارشناسی و تکمیلی خود را ارایه نمودند. متعاقباَ مجموع نظرات تدوین در آئین نامه منظور گردید و برای بررسی و تصویب به جلسه هیئت اجرایی مورخ  1390/04/20 ارایه گردید. در نهایت آیین نامه بازبینی در ساختار انجمن با اصلاحات مختصری نسبت به ویرایش قبلی تدوین و به تصویب هیئت اجرایی رسید که در پی می‌آید.

ماده 1

ساختار کنونی انجمن که متشکل از کمیته های ستادی‏، کمیته های تخصصی، کمیته های مناطق و کمیته ای حرفه ای به صورت مصوب قبلی حفظ می شوند و تنها اصلاحاتی به شرح زیر اعمال می شود:

- نظر به غیر فعال بودن کمیته روابط خارجی و هماهنگی کمیته ای مناطق وظایف این دو کمیته موقتاَ و تا هنگام جذب نفرات فعال به کمیته امور اجتماعی محول می شود.

- نظر به غیر فعال بودن کمیته منابع مالی وظایف این کمیته موقتاَ و تا هنگام جذب اعضای فعال به کمیته برنامه ریزی محول می شود.

ماده 2

به منظور هماهنگی فعالیت های ستادی و تقویت ارکان اجرایی انجمن، نهاد جدیدی به عنوان کمیته هماهنگی و اجرایی به شرح زیر تشکیل می شود.

ماده 3

اعضای کمیته هماهنگی و اجرایی متشکل از اعضای زیر خواهند بود:

3.1.  دبیر کمیته امور اجتماعی

3.2.  ‏دبیر کمیته عضویت‏ و نظرخواهی

3.3.  دبیر کمیته شبکه اطلاعاتی

3.4.  دبیر کمیته روابط عمومی و انتشارات‏

3.5.  مسئول هماهنگی کمیته های تخصصی

3.6.   دبیر کمیته آموزش

ماده 4

وظایف کمیته هماهنگی و اجرایی

4.1.  هماهنگی فعالیت های ستادی انجمن با توجه به آنکه از هر کمیته ستادی عضو ثابتی در کمیته هماهنگی و اجرایی حضور دارد.

4.2.  مطالعه و کوشش در جهت هموارسازی مسیر فعالیت کمیته های انجمن و رفع موانع و عوارض احتمالی در سر راه آنها

4.3.  تهیه و تدوین طرح و ساختار اجرایی ستاد مرکزی انجمن برای انجام فعالیت های اداری و پشتیبانی انجمن و اجرایی ساختن اهداف و برنامه های کمیته های مختلف انجمن که این طرح ها پس از تصویب هیئت اجرایی به مورد اجرا در خواهد آمد.

4.4.  گزینش فرد مناسب به عنوان مدیر اجرایی انجمن و پیشنهاد به دبیر کل و هیئت اجرایی جهت تایید و صدور حکم انتصاب

4.5.  برنامه ریزی‏ْ، سیاست گذاری، تعیین راهبردها‏، تخصیص منابع، هدایت و نظارت بر فعالیت های اجرایی انجمن از طریق مدیر اجرایی انجمن

4.6.   جمع آوری نظرات و پیشنهادات اعضای فعال انجمن و کمیته های مختلف در خصوص چالش ها و موانع پیشبرد فعالیت های اجرایی انجمن و کوشش جهت تامین منابع مورد نیاز و هماهنگی های لازم

4.7.  بررسی و تصویب طرح ها و برنامه هایی که از طرف هیئت اجرایی به این کمیته تفویض می شود.

ماده 5

تشکیل جلسات و ساختار کمیته

5.1.  جلسات کمیته حداکثر هر دو هفته یکبار تشکیل می شود.

5.2.  اعضای کمیته از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس کمیته و یک نفر را به عنوان دبیر کمیته انتخاب می کنند. دبیر کمیته وظیفه برنامه ریزی، مستندسازی و پیگیری مصوبات و رئیس کمیته وظیفه اداره جلسات و ارتباطات با ارکان انجمن را به عهده خواهند داشت.

5.3.  جلسات کمیته با حضور حداقل سه عضو که رئیس کمیته یکی از آنها خواهد بود رسمیت می‌یابد. در صورت عدم امکان حضور رئیس، با موافقت و اعلام وی دبیر کمیته نقش رئیس را در جلسات به عهده خواهد گرفت. تصمیمات جلسات با اکثریت نسبی اتخاذ می شود. برای بررسی و تصویب هرگونه موارد ساختاری و آئین نامه ای جلسات با حضور 5 عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رای مثبت حداقل 4 نفر  اتخاذ می شود.

ماده 6

ساختار اجرایی انجمن

6.1.   برای اداره امور اجرایی انجمن و سرپرستی فعالیت های جاری در دفتر مرکزی انجمن یک نفر مدیر اجرایی ترجیحاَ موظف و تمام وقت به پیشنهاد کمیته هماهنگی و اجرایی و تصویب هیئت اجرایی تعیین و بکار گمارده می شود.

6.2.   مدیر اجرایی وظیفه گزینش، استخدام و اداره نیروی های شاغل در دفتر مرکزی انجمن را به عهده دارد. مدیر اجرایی با توجه به میزان و حجم فعالیت های جاری و نیز تخصص های مورد نیاز وظایف و حدود مسئولیت نیروهای شاغل در دفتر انجمن را تعیین می کند. وی مسئول اجرایی مشخصی را برای انجام وظایف هر کمیته ستادی و غیر ستادی تعیین و به دبیر کمیته مربوطه معرفی می کند. مسئولین اجرایی از نظر اداری زیر نظر مدیر اجرایی و از نظر تخصصی و شیوه کار زیر نظر دبیر کمیته ذیربط عمل خواهند کرد.

6.3.   مدیر اجرایی وظیفه انجام مکاتبات اداری و ارتباطات انجمن با مراکز داخل و خارج دانشگاه خارج از مواردی که به دبیر کل و دبیر کمیته ها مربوط است را به عهده دارد.

الحاقیه

 

آئین نامه وزارت علوم

ارتباط با ما

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان انجمن فارغ التحصیلان  15
(+98 21) 66085860
 (+98 21) 66164490-2
 
66085866  
3000101151  
[email protected]  
https://telegram.me/AlumSharif  

آمار سایت

مجموع بازدید کنندگان
47775
صفحات بازدید شده
1345948
صفحات بازدید شده امروز
3737
بازدید هفته گذشته
52534

آخرین نظرات

tehrandigi.com
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree